EAN:  9789056157548
Publicatiedatum:   25-08-2021
Formaat:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands
Aantal bladzijden:  104

  Bestelbaar

   Ruilen mogelijk binnen de 14 dagen (niet op specifieke bestellingen)

   Gratis leveren aan huis in Sint-Niklaas

It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen is in samling gedichten en koarte ferhalen. It is proaza en poëzy oer it deistige libben, mar mei in flinke knypeach. Fleurige ferhalen en oertinkingen, fan ‘De hûnen fan Barry Hay’ oant ‘De Hooliganbus’ en de absurdistyske gedichten ‘By de kofje-automaat’. Want der mei bêst wat mear lake wurde yn de Fryske literatuer.

Freddie Scheltema (Easterein, 1960) skriuwt yn it Nederlânsk, mar foaral yn it Frysk. Yn syn tiid op de middelbere skoalle hie er graach wat flottere Fryske boeken lêze wollen foar syn boekelist. Dêrom begûn hy yn 2010 sels mei skriuwen.

  EAN: 9789056157548
  Auteur: 
  Uitgever: 20 Leafdesdichten
  Publicatiedatum:   25-08-2021
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 140 mm
  Breedte: 217 mm
  Dikte: 12 mm
  Gewicht: 181 gr
  Voorraad:  Bestelbaar
  Aantal bladzijden: 104